محمدرضا حسنی سبزوار

محمدرضا حسنی سبزوار

محمدرضا حسنی سبزوار
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 393
تعداد آزمون : 42
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7214
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مسعود نخعى
نام مدرسه : باقرالعلوم
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
393
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7251
میانگین تراز آزمون عادی :7214
میانگین تراز نیمسال اول :7042
میانگین تراز نیمسال دوم :7315

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم
    يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی