رضا نژاد شاهرخ آبادی

رضا نژاد شاهرخ آبادی

رضا نژاد شاهرخ آبادی
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 1204
تعداد آزمون : 41
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6572
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مسعود نخعى
نام مدرسه : امام حسين
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
1204
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6062
میانگین تراز آزمون عادی :6572
میانگین تراز نیمسال اول :6213
میانگین تراز نیمسال دوم :6781

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون