کیوان جدیدی

کیوان جدیدی

کیوان جدیدی
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 1444
تعداد آزمون : 40
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6512
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مسلم مشكانى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
1444
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6515
میانگین تراز آزمون عادی :6512
میانگین تراز نیمسال اول :6400
میانگین تراز نیمسال دوم :6583

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/04

    کارنامه دانش آموز در کانون