مرتضی پورآریان

مرتضی پورآریان

مرتضی پورآریان
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 3374
تعداد آزمون : 21
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5368
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : رضا جان فدا
نام مدرسه : امام حسين
رشته قبولی:مهندسي نفت,دانشگاه شيراز
3374
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5368
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5368

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1395/04/18 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده