صادق رامشینی

صادق رامشینی

صادق رامشینی
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 120
تعداد آزمون : 89
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7459
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:دندانپزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
120
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7099
میانگین تراز آزمون عادی :7459
میانگین تراز نیمسال اول :7474
میانگین تراز نیمسال دوم :7451

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون