علی شایع ثانی

علی شایع ثانی

علی شایع ثانی
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 276
تعداد آزمون : 42
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7236
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مسعود نخعى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
276
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7166
میانگین تراز آزمون عادی :7236
میانگین تراز نیمسال اول :7175
میانگین تراز نیمسال دوم :7269

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون