مبین زمانی

مبین زمانی

مبین زمانی
از اردبيل

رتبه تجربی در منطقه : 138
تعداد آزمون : 93
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 7502
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : حيدر مستمند
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
138
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7728
میانگین تراز آزمون عادی :7502
میانگین تراز نیمسال اول :7655
میانگین تراز نیمسال دوم :7410

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون