آی فر عبدل زاده

آی فر عبدل زاده

آی فر عبدل زاده
از مرند

رتبه تجربی در منطقه : 24
تعداد آزمون : 86
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7705
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : الهه مجيدى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان2
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
24
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7631
میانگین تراز آزمون عادی :7705
میانگین تراز نیمسال اول :7763
میانگین تراز نیمسال دوم :7671

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور