محمدرضا دولی خانی

محمدرضا دولی خانی

محمدرضا دولی خانی
از اروميه

رتبه تجربی در منطقه : 108
تعداد آزمون : 83
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 6980
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : ميلاد آزموده
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي يک
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
108
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7144
میانگین تراز آزمون عادی :6980
میانگین تراز نیمسال اول :7197
میانگین تراز نیمسال دوم :6812

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون