علی کوچی

علی کوچی

علی کوچی
از بيرجند

رتبه انسانی در منطقه : 9
تعداد آزمون : 64
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7227
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : هادى بيلدار
نام مدرسه : تربيت
9
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6899
میانگین تراز آزمون عادی :7227
میانگین تراز نیمسال اول :7322
میانگین تراز نیمسال دوم :7154

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1395/07/09 تا تاريخ : 1396/04/09

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور