ریحانه ارقند

ریحانه ارقند

ریحانه ارقند
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 4649
تعداد آزمون : 48
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5962
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : طاهره حبيب پور
نام مدرسه : فرزانگان
4649
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6200
میانگین تراز آزمون عادی :5962
میانگین تراز نیمسال اول :5843
میانگین تراز نیمسال دوم :6054

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون