امیرمحمد ربانی

امیرمحمد ربانی

امیرمحمد ربانی
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 425
تعداد آزمون : 62
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6590
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه : باقرالعلوم
رشته قبولی:مهندسي عمران,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
425
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6735
میانگین تراز آزمون عادی :6590
میانگین تراز نیمسال اول :6596
میانگین تراز نیمسال دوم :6587

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم
    يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی