مهدیه شمس آبادی

مهدیه شمس آبادی

مهدیه شمس آبادی
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 135
تعداد آزمون : 77
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6678
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : تكتم كرابى
نام مدرسه : بانو نرجس شريعتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
135
ايثارگران

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7222
میانگین تراز آزمون عادی :6678
میانگین تراز نیمسال اول :6722
میانگین تراز نیمسال دوم :6650