نرگس گرمرودی دویران

نرگس گرمرودی دویران

نرگس گرمرودی دویران
از شهريار

رتبه هنر در منطقه : 4
تعداد آزمون : 29
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5245
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : راحله جديدى
نام مدرسه : ...
4
ساير سهميه ها

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5245
میانگین تراز نیمسال اول :5117
میانگین تراز نیمسال دوم :5288

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1391/09/24 تا تاريخ : 1392/03/17

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور