نگین اسمعیل نژاد خیاوی

نگین اسمعیل نژاد خیاوی

نگین اسمعیل نژاد خیاوی
از مشكين شهر

رتبه تجربی در منطقه : 277
تعداد آزمون : 82
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7169
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مريم عبدى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
277
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6944
میانگین تراز آزمون عادی :7169
میانگین تراز نیمسال اول :7084
میانگین تراز نیمسال دوم :7214

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون