پدرام صادقی

پدرام صادقی

پدرام صادقی
از سيرجان

رتبه تجربی در منطقه : 548
تعداد آزمون : 92
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7119
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سيدمهدى شهيدى
نام مدرسه : آيت الله خامنه اي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
548
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6948
میانگین تراز آزمون عادی :7119
میانگین تراز نیمسال اول :7249
میانگین تراز نیمسال دوم :7043

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون