مهسا پورزیادی

مهسا پورزیادی

مهسا پورزیادی
از عجب شير

رتبه زبان در منطقه : 257
تعداد آزمون : 146
سابقه در کانون : 8 سال
میانگین تراز کانون : 5960
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سحر قره گوز
نام مدرسه : تربيت
257
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5778
میانگین تراز آزمون عادی :5918
میانگین تراز نیمسال اول :5918
میانگین تراز نیمسال دوم :0

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون