هوتن دهقانی پیشه

هوتن دهقانی پیشه

هوتن دهقانی پیشه
از هشتگرد

رتبه تجربی در منطقه : 163
رتبه زبان در منطقه : 284
تعداد آزمون : 109
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 6897
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : پژمان صديقى
نام مدرسه : معلم
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
163
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6651
میانگین تراز آزمون عادی :6897
میانگین تراز نیمسال اول :6778
میانگین تراز نیمسال دوم :6967

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون