شکیبا شیخ اشکوری

شکیبا شیخ اشکوری

شکیبا شیخ اشکوری
از تنكابن

رتبه تجربی در منطقه : 10
تعداد آزمون : 88
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7270
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سوگند صميمى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
10
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7096
میانگین تراز آزمون عادی :7270
میانگین تراز نیمسال اول :7462
میانگین تراز نیمسال دوم :7173

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور