میترا قاسمی

میترا قاسمی

میترا قاسمی
از اسفراين

رتبه تجربی در منطقه : 11
تعداد آزمون : 101
سابقه در کانون : 8 سال
میانگین تراز کانون : 7635
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : نسيم روئين فرد
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
11
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7780
میانگین تراز آزمون عادی :7635
میانگین تراز نیمسال اول :7718
میانگین تراز نیمسال دوم :7593

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور