علی آذرشب

علی آذرشب

علی آذرشب
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 361
تعداد آزمون : 140
سابقه در کانون : 8 سال
میانگین تراز کانون : 7498
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
361
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7726
میانگین تراز آزمون عادی :7498
میانگین تراز نیمسال اول :7520
میانگین تراز نیمسال دوم :7486

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون