پاورپوینت - درسی

پاورپوینت - درسی

فصل چهاردهم - جانوران مهره‌دار

فصل پانزدهم - با هم زیستن

فصل ششم - فشار و آثار آن

فصل هفتم - ماشین‌ها

فصل دهم - نگاهی به فضا

دما و گرما از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی