پاورپوینت - درسی

پاورپوینت - درسی

فصل چهاردهم - جانوران مهره‌دار

فصل پانزدهم - با هم زیستن

فصل ششم - فشار و آثار آن

فصل هفتم - ماشین‌ها

فصل دهم - نگاهی به فضا