پاورپوینت - درسی

پاورپوینت - درسی

درس ششم - آداب زندگانی / شو خطر کن

درس هفتم - پرتو امید

درس دهم - آرشی دیگر / نیک رایان

درس یازدهم - زن پارسا / دروازه ای به آسمان

دما و گرما از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی