کارنامه روز آزمون

برای مشاهده ی عملکرد حوزه ها در ارسال پاسخبرگ آزمون 20 مهر استان خودتان را انتخاب کنید
گزاره ها و ترکیب گزاره ها از ریاضی و آمار 2 يازدهم انسانى
يازدهم علوم انسانى     دبیر : علی هاشمی