عکس های جلسات 5 نفره و 3 نفره : دانش آموزان حاضر در این عکس ها ، همراه با پدر و مادر خود (هر دو باهم ) در جلسه شرکت کرده اند.

نمایش بر اساس
بیشتر