برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زبان تخصصی

دانشگاه تهران

20 7 6700 6 6 7 8 7
651

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

20 3 6344 4 5 6 7 6
218

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 6 6295 5 7 6 8 7
163

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 8 6237 284 125 6 6 7 8 7
211

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 8 6088 430 5 7 6 8 7
95

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 5 6060 3 5 6 8 7
151

دانشگاه تبريز

30 8 5935 1200 4 4 5 6 6
107

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 3 5839 5 5 6 5 6
63

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
15 3 5805 5 5 5 7 6
66

دانشگاه شيراز

35 8 5803 1101 5 5 6 7 7
105

دانشگاه اصفهان

30 11 5760 886 4 4 5 7 6
93

دانشگاه اصفهان

30 10 5573 514 1964 4 4 6 7 6
59

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
40 5 5522 3805 2 2 3 7 5
51

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
20 4 5461 4236 3 3 3 6 4
38

دانشگاه مازندران - بابلسر

20 5 5428 4 3 4 6 4
59

دانشگاه سمنان

35 3 5421 3989 2 1 3 7 5
29

دانشگاه ملاير

30 4 5368 4929 3 3 3 7 6
18

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 6 5350 925 3 3 4 7 6
43

دانشگاه اروميه

45 4 5342 3623 3 5 4 6 5
31

دانشگاه اراک

35 5 5306 2687 3 1 3 5 4
26

دانشگاه يزد

40 14 5286 3429 5 4 5 6 5
34

دانشگاه قم

90 11 5272 5291 2298 2 3 3 4 3
32

دانشگاه كردستان - سنندج

60 5 5177 4976 2 2 3 5 4
30

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 7 5176 4617 4 4 5 5 4
29

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 4 5159 3 2 3 5 4
28

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 4 5139 3068 4 2 3 4 3
37

دانشگاه گلستان - گرگان

30 4 5120 2723 4 4 3 5 3
18

دانشگاه گلستان - گرگان

30 5 5102 6549 3 2 4 4 4
17

دانشگاه بيرجند

45 4 5096 9054 2 3 3 4 3
13

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 3 5089 1486 5 6 6 4 4
14

دانشگاه شهيد چمران اهواز

30 5 5072 3497 2 2 4 6 4
55

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

50 5 5041 3 3 4 4 3
10

دانشگاه كردستان - سنندج

60 4 5037 4429 3 3 4 4 4
16

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 5011 2364 3 3 5 4 3
31

دانشگاه مازندران - بابلسر

20 8 4994 1692 1109 4 3 4 5 5
19

دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)

شبانه
15 3 4993 4 2 3 3 3
15

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

60 5 4961 7421 3 2 3 4 4
21

دانشگاه گيلان - رشت

40 4 4906 3 2 2 5 4
33

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

50 4 4905 2 2 3 5 5
13

دانشگاه كاشان

15 4 4874 4356 3 3 5 3 4
22

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

35 6 4872 4152 4 4 4 5 4
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
20 7 4837 4720 3 4 4 5 4
10

دانشگاه زنجان

30 3 4832 4 4 4 4 3
20

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 4 4788 3 2 3 3 2
9

دانشگاه مراغه

40 3 4734 3 3 3 5 2
6

دانشگاه شهرکرد

37 5 4721 4109 3 2 4 4 4
15

دانشگاه اروميه

45 4 4641 3 3 3 5 3
13

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

50 4 4623 2 3 2 4 3
7

دانشگاه نيشابور

20 3 4619 2 4 3 4 3
12

دانشگاه كاشان

15 3 4609 4 4 3 3 3
16

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
40 3 4580 6787 4 2 5 3 2
9

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 3 4571 3 3 3 4 4
18

دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم

45 3 4560 13118 3 2 3 3 1
6

دانشگاه يزد - مهريز

شبانه
40 3 4442 3 3 3 3 2
12

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
35 3 4362 8303 3 3 4 3 1
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

40 3 4332 2 1 3 3 2
10

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

60 3 4315 3 1 2 2 1
12

دانشگاه ملاير

شبانه
45 10 4304 15803 11057 2 1 3 2 1
10

مجتمع آموزش عالي بم

40 3 4198 1 3 2 2 1
8

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل كوهدشت)

60 3 4108 14306 1 1 3 4 1
6

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

40 5 4047 1 2 3 2 1
9

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

50 3 3911 16432 1 1 1 1 1
25

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 3 4 3 4 6 5
27

دانشگاه صنعتي شاهرود

45 3 1 2 3 4 2
26

دانشگاه ايلام

20 3 3 2 4 5 4
26

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

1 4 2 2 2 4 3
40