برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زبان تخصصی

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 3 5 4 6 5 4
471

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 4 6714 5 6 7 8 8
833

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 6 5289 3 4 4 7 6
226

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
35 4 4857 2 3 3 5 3
83

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 3 4897 3 3 2 7 5
128

دانشگاه قم

60 4 4779 4 4 3 6 4
74

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 5 5547 4 3 4 8 6
209

دانشگاه كاشان

20 7 5648 4 6 5 7 5
106

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 4 6764 5 7 7 9 8
321

دانشگاه شهرکرد

35 3 5151 3 3 3 6 4
65

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 5234 5 3 5 6 4
93

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

بومي استان تهران
6 3 5 5 6 6 4
290

دانشگاه تهران

25 6 7245 6 7 6 9 8
692

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 4 5241 3 2 4 6 4
88

دانشگاه گلستان - گرگان

35 4 5163 3 3 3 7 5
104

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
30 3 4971 3 3 4 8 5
102

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

23 4 5133 2 1 2 6 5
100

دانشگاه اصفهان

20 4 5482 4 4 5 8 6
259

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 3 3 3 5 6 4
69

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 8 6468 6 6 6 9 7
467

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 6 6304 5 7 6 8 7
305

دانشگاه يزد

60 10 5517 4 5 5 7 5
96

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 3 5429 3 4 2 6 5
210

دانشگاه گيلان - رشت

35 6 5854 3 2 4 7 6
100

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 3 5747 4 6 5 7 5
168

دانشگاه شيراز

35 4 5961 5 4 4 8 7
246

دانشگاه ملاير

70 7 4229 3 2 4 4 3
94

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

40 4 5308 2 2 2 7 5
71