برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زبان تخصصی

دانشگاه تهران

25 3 3 3 6 5 3
110

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 3 3 2 4 6 3
50

دانشگاه گنبد

30 4 4833 2 3 2 4 3
14

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 5 5589 4 4 4 7 5
65