برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

60 24 7230 33 60 19 6 8 7 5 7 7 7 9 5 8 6 8
2401

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

110 47 6814 134 140 90 5 7 6 4 6 7 6 8 5 7 5 7
1285

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 10 6876 216 4 7 5 3 6 6 5 8 3 6 5 7
719

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 7 6521 236 4 7 6 4 6 6 6 8 5 7 4 7
240

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 20 6229 352 296 366 4 6 5 3 5 6 5 6 4 6 4 7
425

دانشگاه شاهد - تهران

60 13 6533 448 366 3 7 5 2 5 6 4 7 3 5 4 6
189

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

60 15 6156 568 223 3 6 5 2 5 5 4 6 3 6 4 7
159

دانشگاه اصفهان

50 28 6404 524 566 4 6 5 2 4 6 5 6 4 6 4 7
311

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 17 6183 736 821 3 6 5 3 4 6 5 6 3 6 3 6
259

دانشگاه تبريز

27 16 6207 845 461 402 3 6 5 3 4 6 4 6 4 6 3 6
371

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

37 12 5912 890 324 3 6 5 2 4 5 4 6 3 6 4 7
121

دانشگاه شيراز

60 31 5841 842 760 933 4 6 5 2 4 5 5 6 3 5 4 7
341

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 4 6035 603 3 6 6 3 6 6 4 5 2 6 4 7
116

دانشگاه اصفهان

شبانه
20 6 6070 792 2 6 4 2 6 5 4 6 3 6 3 7
79

دانشگاه كاشان

20 6 5754 3 5 4 1 4 5 4 5 2 5 3 6
79

دانشگاه يزد

60 30 5911 1651 1397 963 3 5 4 2 4 6 3 5 2 5 3 7
111

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

60 27 5873 1942 877 448 3 5 4 2 3 5 4 5 3 6 3 6
124

دانشگاه قم

55 19 5721 1787 1085 1205 3 5 4 1 3 5 4 5 2 5 3 6
86

دانشگاه گيلان - رشت

45 19 5744 1840 1435 3 5 4 2 3 6 4 5 2 5 3 6
168

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 14 5286 898 5373 2658 2 4 3 2 3 5 3 4 1 3 3 5
48

دانشگاه شهرکرد

35 8 5479 2114 1020 3 4 4 2 1 6 3 4 2 5 3 6
53

دانشگاه تبريز

شبانه
18 9 5018 974 4 5 4 2 3 5 3 5 2 4 2 6
65

دانشگاه زنجان

30 13 5492 2264 2 3 4 1 1 5 3 4 3 5 2 5
65

دانشگاه كاشان

شبانه
8 4 5335 1743 2 4 4 1 4 5 4 4 2 3 2 4
25

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
30 13 5521 1932 2 5 3 3 2 5 3 5 2 3 2 6
51

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

35 11 5654 2037 2 4 3 1 2 5 3 5 3 4 2 5
65

دانشگاه گلستان - گرگان

30 11 5438 2732 1783 3 4 3 1 2 5 4 4 1 4 2 4
53

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

40 9 5620 2320 2 4 3 1 1 4 3 5 3 3 1 5
47

دانشگاه سمنان

60 27 5381 2735 2220 740 2 4 4 2 3 4 3 4 2 4 2 6
52

دانشگاه بيرجند

35 13 5409 2013 2812 1 4 4 2 2 5 3 4 3 4 2 5
41

دانشگاه بجنورد

45 14 5478 2404 3277 2 3 3 1 2 4 2 3 2 3 2 5
39

دانشگاه شهيد چمران اهواز

60 17 5230 3099 2825 2 4 4 1 2 4 3 4 2 3 3 6
140

دانشگاه ميبد

35 6 5388 1 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1 4
19

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

35 11 5442 3314 2 4 3 1 2 4 3 4 2 3 2 5
18

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 15 5014 4879 3233 2 2 4 1 2 5 2 3 2 4 2 5
75

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

50 6 5136 2849 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3
21

دانشگاه دامغان

40 15 4993 2959 4753 2 4 3 1 1 5 2 4 1 3 2 5
22

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

50 22 5206 4730 4475 2 3 4 1 1 4 3 4 3 4 2 5
66

دانشگاه كردستان - سنندج

40 14 4971 4001 3560 2 3 3 1 2 5 2 3 2 3 2 5
58

دانشگاه بيرجند

شبانه
10 3 5358 2 5 2 1 4 5 1 4 2 3 1 5
10

دانشگاه مراغه

40 14 5014 3883 3957 5103 1 3 2 1 1 4 2 3 2 3 2 4
32

دانشگاه اراک

45 7 5197 4279 2 4 3 1 2 5 3 5 2 3 2 4
37

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

40 14 5158 2537 17085 2 3 3 1 2 4 2 3 1 4 2 6
14

مجتمع آموزش عالي گناباد

30 9 5229 1 3 2 1 1 4 2 3 2 3 2 4
17

دانشگاه ملاير

60 17 5006 6678 4736 1 2 3 1 1 5 2 3 1 3 1 5
30

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
40 9 5018 6198 2 3 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4
11

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
45 9 4793 11200 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3
56

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 11 5025 5959 3790 2 3 3 1 1 4 2 3 3 5 1 4
45

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

50 7 4822 4697 1 2 2 1 1 4 1 3 2 2 1 4
26

دانشگاه سمنان

شبانه
35 11 5092 5811 10521 1 2 3 1 1 4 2 3 1 2 1 4
16

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

60 10 5116 6533 1 3 3 1 1 4 1 3 1 3 1 5
66

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

50 6 4598 5607 10147 2 2 3 1 1 3 2 3 2 2 2 4
21

دانشگاه زابل

40 12 4878 7668 1 3 3 1 1 4 2 3 2 2 1 4
14

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

50 3 4362 7303 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 3
12

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 16 4504 6786 14103 29786 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
11

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

50 3 4702 1 3 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2
12

دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد

60 5 4683 8037 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 5
9

دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد

60 5 4563 5761 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
13

مجتمع آموزش عالي گناباد

شبانه
10 3 4591 2 2 3 1 1 3 2 2 1 3 2 4
7

دانشگاه ملاير

شبانه
20 4 4732 8372 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 4
7

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
35 10 4882 7941 14965 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3
18

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

50 4 4668 10848 2 3 3 1 1 4 2 2 2 3 1 5
10

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
35 9 4660 10304 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 4
13

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان

50 5 4497 9967 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
11

دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
27 6 4762 11843 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3
15

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس

50 4 4561 11147 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
7

دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم

45 11 4573 12807 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
18

دانشگاه دامغان

شبانه
45 9 4492 14197 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3
11

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري

50 6 4658 14109 1 2 2 1 1 4 2 2 1 2 1 4
8

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

60 17 4618 16505 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3
10

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

50 3 4533 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 2
10

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

50 3 4757 13838 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 4
8

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

50 8 4373 16554 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3
12

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

50 6 4514 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
7

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز بابل

50 7 4299 12310 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 4
11

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

50 5 4418 22017 1 2 1 1 1 4 1 2 1 2 1 3
12

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

40 4 4793 16855 1 1 3 1 1 4 1 1 2 2 1 5
17

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

50 7 4352 15726 25121 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 2
13

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

50 6 4390 20168 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
10

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

50 4 4827 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 4
16

دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا

50 3 4613 20913 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 5
12

دانشگاه شيراز

180 37 4371 23097 39385 51877 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
75

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
10 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 5
21

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

50 3 4855 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4
20

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
20 3 3 5 4 2 4 5 3 6 2 4 2 6
24

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

شبانه
20 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 4
21

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
15 3 1 2 1 1 2 3 2 3 1 2 1 5
22

دانشگاه شهرکرد

شبانه
5 3 1 2 2 1 1 5 2 4 1 2 2 4
39