برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 8 5679 319 3 6 5 3 6 7 4 5 4 5 2 6
261

دانشگاه تهران

15 5 6615 4 7 5 3 6 6 5 7 2 7 4 7
168

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

15 8 5907 3 6 3 2 5 6 4 5 3 6 2 6
88

دانشگاه تهران

15 3 6216 4 6 5 2 3 5 4 6 3 6 3 7
73

دانشگاه خوارزمي تهران

24 8 5725 1099 3 4 5 3 5 7 3 3 2 6 2 7
43

دانشگاه خوارزمي تهران

15 5 5537 4 6 5 2 4 6 4 4 3 6 2 6
39

دانشگاه اصفهان

18 9 5862 313 2070 3 4 4 4 5 6 4 5 3 5 3 5
40

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 5 5206 3 3 4 1 4 6 3 2 3 3 3 4
13

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)

18 7 5923 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 6
27

دانشگاه يزد

24 7 5744 1537 2 4 3 2 5 6 3 3 2 4 2 6
23

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)

شبانه
18 4 5364 1501 2 5 4 6 3 4 3 5 3 4 2 5
8

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

13 3 5299 3 5 4 2 5 5 3 5 2 4 3 6
16

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 4 5494 2 4 4 1 3 5 3 3 2 4 2 6
32

دانشگاه فردوسي - مشهد

12 5 5528 2255 2 2 4 1 2 5 3 2 3 5 2 7
25

دانشگاه خوارزمي تهران

15 4 5341 2 4 3 2 3 6 2 3 2 4 2 5
16

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
6 3 5331 1 4 4 1 4 5 2 4 1 3 1 5
16

دانشگاه شيراز

15 6 5116 1817 2 4 3 3 4 5 2 3 2 4 2 5
29

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 3 5257 3 2 3 3 4 6 2 2 2 6 2 6
7

دانشگاه شيراز

15 4 5037 4196 1 2 2 2 2 6 2 1 2 3 2 8
9

دانشگاه اصفهان

18 4 5286 5436 2 3 2 1 2 5 2 3 2 3 1 5
19

دانشگاه كاشان

13 6 5137 1 2 2 1 2 4 1 2 2 2 1 4
12

دانشگاه يزد

24 6 5128 5673 1 2 3 1 3 4 1 3 2 3 2 4
8

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 5 4612 1 1 3 1 1 4 1 1 2 3 1 4
4

دانشگاه ميبد

21 3 4905 1 2 2 4 3 6 1 2 3 3 1 3
5

دانشگاه يزد

24 8 4922 6054 2 2 2 1 2 4 1 2 1 3 1 5
9

دانشگاه اصفهان

18 5 4916 7984 2 2 2 1 3 5 2 2 1 2 1 4
7

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

36 4 5307 1 3 2 1 3 4 1 3 1 1 1 4
4

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

36 4 4864 7166 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 5
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

27 8 4974 6789 2 3 3 1 2 5 2 2 1 3 1 4
19

دانشگاه گيلان - رشت

24 6 4971 7045 2 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 5
18

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

27 3 4722 2 3 1 2 1 3 2 1 2 1 1 3
8

دانشگاه گيلان - رشت

24 6 4792 6960 2 2 2 1 2 5 2 2 1 2 1 4
14

دانشگاه سمنان

24 6 5096 6508 1 2 3 1 1 3 2 2 1 3 1 4
8

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

27 7 4848 10132 1 4 3 1 2 3 1 2 1 2 1 4
6

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
27 6 4744 8484 1 3 3 1 2 4 2 2 1 2 1 4
14

دانشگاه بجنورد

30 6 4886 8554 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 5
3

دانشگاه سمنان

24 9 4817 8229 2 2 3 1 2 4 2 2 2 3 1 4
5

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

30 4 4880 7818 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 3
7

دانشگاه اراک

27 5 4493 8600 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 5
4

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 3 4287 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 4
5

دانشگاه كردستان - سنندج

24 5 4795 8924 1 2 4 1 1 4 1 2 1 2 1 4
6

دانشگاه سمنان

24 5 4970 10773 2 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 3
6

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

18 3 4531 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 3
6

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 4 4924 9962 1 2 1 1 3 5 1 2 1 2 1 3
3

دانشگاه اروميه

30 3 4934 1 2 4 1 2 4 1 2 1 2 1 2
11

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15 4 4788 1 2 3 1 3 3 2 1 2 2 2 5
10

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

30 7 4780 15897 1 1 3 1 1 4 1 1 2 3 1 4
5

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)

24 4 4682 16514 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 4
5

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
18 7 4839 13828 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 3 4372 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
5

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)

24 3 4519 12229 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 2 3
4

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان

36 8 4393 13950 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4
4

مجتمع آموزش عالي گناباد

36 7 4615 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
7

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

24 6 4636 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

24 4 4549 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
4

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

30 4 4397 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه سمنان

شبانه
12 4 4739 14136 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
12 3 4650 15670 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 -1 6
3

دانشگاه سمنان

شبانه
24 5 4913 14826 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
24 4 4448 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4
6

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

30 4 4559 19780 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
12 3 4472 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 4
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
24 4 4565 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

36 8 4377 16689 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه سمنان

شبانه
24 3 4404 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3

مجتمع آموزش عالي گناباد

36 4 4518 20587 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

36 3 4402 21788 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

18 5 4466 22609 1 2 3 1 1 5 1 1 2 2 1 5
2

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

36 4 4520 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
3

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

30 4 4523 25304 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 4 4461 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

30 3 4269 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

30 3 4401 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
6 3 1 2 3 1 2 5 1 1 2 3 1 4
4

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

27 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
6

دانشگاه زنجان

24 3 2 1 3 1 1 5 2 2 1 2 1 4
5

دانشگاه فردوسي - مشهد

12 4 3 7 3 4 4 6 3 5 2 4 3 6
3

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 3 3 7 4 3 5 6 2 5 3 4 3 6
7

دانشگاه تهران

15 5 5 8 7 2 7 6 6 8 5 7 5 7
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

27 3 1 2 3 1 1 5 2 4 2 2 2 4
4

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

36 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 5 3 5 4 3 5 6 3 4 1 6 3 7
3

دانشگاه گلستان - گرگان

21 3 1 3 1 1 1 5 1 2 2 2 2 4
5

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

24 3 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 3
2

دانشگاه اردکان

15 3 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 4
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

12 3 1 2 3 1 2 5 1 2 2 4 1 3
4

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
24 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4
6

دانشگاه قم

36 3 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 3
7

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

24 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 1 6
5

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 3 3 3 5 1 3 5 3 2 2 3 2 4
4

دانشگاه زنجان

21 4 2 2 2 1 1 4 1 3 1 2 1 4
8

دانشگاه ميبد

21 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 3 1 1 2 1 3 5 1 1 1 1 1 3
3