برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شيراز

15 4 4803 2 3 1 2 1 4 2 3 1 3 2 4
25

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 3 4400 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 4
11

دانشگاه يزد

24 8 5171 6330 1 2 3 1 2 5 2 2 2 3 1 5
10

دانشگاه شهرکرد

18 3 4447 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 4
8

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
12 3 4390 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
10

دانشگاه مازندران - بابلسر

18 6 4879 10054 1 2 2 1 1 4 2 2 1 2 1 4
9

دانشگاه گيلان - رشت

18 4 4758 2 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 3
6

دانشگاه تبريز

22 4 4424 1 3 2 1 3 2 1 2 1 1 1 3
9

دانشگاه شيراز

120 3 4223 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
10

دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)

شبانه
24 4 4457 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4
5