برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 4 5097 3 3 5 4 2 8 3 3 3 5 2 6
119

دانشگاه اصفهان

35 10 4999 1986 4372 3 2 3 1 1 6 2 2 2 4 1 5
27

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 7 4968 2 2 2 1 1 6 2 1 1 4 1 5
29

دانشگاه تبريز

60 15 4940 4897 7799 2 2 2 1 1 4 2 2 2 3 1 5
14

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 3 4935 1 3 4 1 2 8 1 2 1 6 1 6
19

دانشگاه كاشان

19 8 4904 3263 8830 2 2 3 1 1 6 1 1 2 4 1 5
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 5 4898 4242 2 3 3 1 1 4 2 3 3 5 2 6
34

دانشگاه كردستان - سنندج

45 6 4855 7604 2 2 1 1 1 5 1 2 2 3 1 4
10

دانشگاه يزد

40 9 4850 6124 12057 1 2 2 1 1 4 1 1 2 3 1 4
10

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 8 4812 6339 6378 2 2 2 1 1 5 2 1 2 4 1 5
6

دانشگاه گيلان - رشت

45 9 4758 10872 7329 2 1 2 1 1 4 2 1 2 3 1 4
17

دانشگاه بيرجند

شبانه
10 3 4726 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

45 5 4696 7798 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 5
6

دانشگاه ياسوج

40 5 4682 11128 1 1 2 1 1 5 1 1 1 3 1 4
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 6 4682 8276 2 2 1 1 1 4 2 1 1 2 1 5
7

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 5 4649 10900 1 1 2 1 1 6 1 1 4 4 1 5
3

دانشگاه شيراز

40 12 4598 3188 3146 2 2 2 1 1 6 2 1 1 3 1 5
17

دانشگاه تبريز

شبانه
40 6 4591 16011 1 2 1 1 1 4 2 1 1 2 1 2
6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

60 8 4584 12848 1 2 1 1 1 4 1 2 1 2 1 3
14

دانشگاه بيرجند

50 9 4578 7541 8509 2 2 2 1 1 5 2 1 2 2 1 4
7

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 7 4574 12307 1 1 3 1 1 4 1 1 3 4 1 4
2

دانشگاه گلستان - گرگان

30 4 4531 9938 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 4
6

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

70 7 4465 20454 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3
1

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

شبانه
20 4 4445 39488 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
45 7 4370 16910 16526 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4
3

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
20 4 4352 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
6

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2
8

دانشگاه كاشان

شبانه
9 3 1 2 1 1 1 5 1 1 1 2 -1 4
4