برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

35 9 5694 1067 1021 5 4 4 2 3 7 5 4 2 6 3 6
96

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 5 5351 4 3 3 1 1 6 4 3 2 5 1 5
40

دانشگاه اصفهان

30 8 5228 4 3 3 2 1 6 4 2 3 5 1 5
30

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 7 5202 3 4 4 1 2 7 3 3 3 4 2 6
36

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 8 5078 4223 4 3 2 1 1 4 3 3 2 3 2 5
16

دانشگاه كاشان

15 4 5071 2 3 3 1 1 6 2 2 3 4 1 6
7

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 6 4991 4112 2 2 3 1 1 6 3 3 1 4 1 4
19

دانشگاه يزد

40 12 4850 7802 3 2 1 1 1 5 2 2 2 2 1 4
4

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 6 4848 8427 2 2 2 1 1 7 2 1 1 2 1 4
8

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 8 4817 5437 3 3 1 2 1 4 3 2 1 2 1 2
11

دانشگاه گيلان - رشت

45 10 4792 8489 7657 2 2 3 1 1 4 2 2 1 2 1 5
10

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 7 4766 10338 2 2 2 1 1 4 2 1 2 2 1 3
10

دانشگاه شهرکرد

22 4 4760 2 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 5
4

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 9 4750 9422 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4
9

دانشگاه شيراز

35 6 4733 1778 4 2 3 2 1 5 4 3 3 3 2 3
19

دانشگاه زنجان

35 3 4731 3 4 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3
9

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 4 4716 9034 1 1 2 1 1 7 2 1 2 3 1 4
5

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 9 4716 6460 7762 2 2 2 1 1 4 2 1 2 3 1 4
8

دانشگاه سمنان

25 8 4707 10580 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 3
0

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 4 4686 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 5
7

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 5 4685 2 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 4
7

دانشگاه تبريز

38 9 4675 7469 8651 2 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 3
9

دانشگاه گلستان - گرگان

30 5 4672 9538 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 4
5

دانشگاه قم

90 12 4651 7793 21318 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 4
10

دانشگاه نيشابور

40 4 4647 8285 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3
3

دانشگاه اروميه

60 10 4639 12739 11952 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3
5

دانشگاه بيرجند

50 11 4619 9521 16002 1 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 3
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 11 4613 14725 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 3
4

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

50 4 4597 7588 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
45 5 4571 15835 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 9 4568 9024 2 2 2 1 1 4 2 1 4 2 1 4
8

دانشگاه اراک

60 9 4567 9035 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
3

دانشگاه جيرفت

25 3 4554 16669 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه گنبد

25 3 4528 12875 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 6 4518 15967 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

30 3 4511 5408 3 1 2 1 1 4 2 1 2 2 1 4
4

دانشگاه كردستان - سنندج

80 5 4506 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
10 3 4497 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

40 8 4479 9605 17542 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2
2

دانشگاه بجنورد

60 11 4454 10780 17353 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

50 7 4418 11769 30092 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه جهرم

35 4 4361 19983 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه ياسوج

80 8 4269 22015 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 3 2 1 1 1 1 4 2 2 3 2 1 4
5

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 5 3 3 2 1 1 5 3 2 2 4 2 5
11