برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

60 13 5397 701 2510 4 5 4 2 2 6 5 5 2 5 3 6
241

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

35 4 5030 3 5 5 1 5 4 3 4 2 5 2 6
75

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 4 5373 1394 3 5 4 1 3 4 3 5 2 3 3 5
45

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 5 5576 3 5 3 2 3 5 3 5 3 6 3 5
45

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
13 3 5439 2159 2 3 3 1 2 5 3 3 3 5 3 6
25

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
25 6 5082 2011 2 3 3 1 2 4 3 2 2 3 1 4
15

دانشگاه شيراز

20 3 5126 3452 2 5 2 2 3 3 3 4 1 2 3 4
44

دانشگاه اصفهان

30 5 5078 4316 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 2 5
31

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 4496 2 2 3 1 1 4 2 2 1 2 2 5
10

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 8 4991 4525 2 3 3 1 1 3 2 3 1 1 1 4
14

دانشگاه تبريز

38 6 4935 5875 1 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 3
26

دانشگاه يزد

35 11 4677 6739 13926 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 4
10

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 10 4627 6310 10149 2 2 1 1 1 3 2 3 1 3 2 4
11

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 7 4635 8081 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3
11

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 10 4867 9639 2 2 2 1 1 4 3 2 1 2 1 4
16

دانشگاه بيرجند

35 5 4816 11977 1 3 2 1 2 3 2 4 3 2 1 4
4

دانشگاه قم

60 8 4456 15292 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3
11

دانشگاه گيلان - رشت

35 6 4977 10964 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 4
8

دانشگاه بجنورد

50 6 4864 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3
8

دانشگاه شهرکرد

25 7 4708 10429 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 3
5

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 4 4876 9576 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 3
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 8 4590 11090 1 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 5
4

دانشگاه گلستان - گرگان

35 9 4803 10963 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 3
3

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

50 4 4691 1 1 2 1 1 5 1 2 1 2 1 5
7

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 5 4767 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3
7

دانشگاه اراک

60 3 4672 11383 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2
10

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

30 3 4704 1 1 2 1 2 3 1 3 1 2 1 5
3

دانشگاه سمنان

45 3 4797 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4
4

دانشگاه زنجان

40 5 4594 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 4
9

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

35 6 4685 17681 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2
9

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
35 5 4535 14723 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 8 4547 17069 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
5

دانشگاه اروميه

45 3 4211 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 3
7

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

45 7 4614 12987 21719 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3
8

دانشگاه ياسوج

60 3 4563 1 1 3 1 1 4 1 2 1 2 1 5
4

دانشگاه جهرم

35 5 4586 15413 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه سمنان

شبانه
45 5 4421 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

35 8 4635 21916 1 1 3 1 1 4 1 1 2 1 1 5
0

دانشگاه كردستان - سنندج

45 9 4639 19267 18888 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3
6

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

50 3 4432 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
7

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
15 4 4487 24095 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
2

دانشگاه جيرفت

35 5 4412 26156 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه زابل

40 4 4425 27747 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3

دانشگاه جيرفت

شبانه
15 5 4451 34900 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان

40 3 4372 35437 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

25 3 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 5
6

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 5 2 3 2 1 2 4 2 2 1 2 1 5
13

دانشگاه شهيد چمران اهواز

45 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3
12