برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس شهيد رجايي - قزوين

بومي استان البرز
5 4 4971 3525 4 3 3 1 1 8 3 2 2 4 1 5
78

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
20 6 4951 4371 3 4 3 2 2 6 3 3 2 2 1 4
46

پرديس شهيد باهنر - شهركرد

بومي استان کهکيلويه و بوير احمد
3 3 3 2 5 1 3 7 3 1 4 5 1 7
31

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي لرستان
5 3 4 4 3 1 1 9 4 2 5 5 1 7
36