برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
14 6 6340 832 4 5 4 2 5 6 3 5 4 5 4 7
108

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
12 8 6000 1245 3 6 5 1 5 5 4 6 2 5 4 7
48

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
3 3 5617 1396 3 4 6 1 1 5 4 3 4 8 3 7
26

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
4 3 5172 1465 4 6 5 1 5 5 4 5 4 5 4 6
31

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
15 4 5410 1777 3 5 3 1 3 5 2 4 2 4 1 5
20

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي گلستان
9 4 4815 3 2 4 1 1 5 3 3 3 4 1 7
57

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
4 3 5143 2896 3 3 2 1 1 6 4 3 2 4 2 6
25

پرديس شهيد باهنر - اراك

بومي مرکزي
5 3 5145 2 4 4 1 1 4 2 3 2 5 1 5
36

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 3 7 5 1 3 5 3 5 3 6 3 6
57

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
3 3 1 4 4 1 5 6 4 4 2 4 2 6
31