برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

60 11 6035 598 1237 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5
349

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 6 5457 1208 2 4 4 1 3 5 3 4 2 4 2 6
162

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

25 8 5196 4327 2 3 3 1 3 5 3 3 3 5 2 6
102

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 5 5315 7581 1 3 2 1 1 4 2 3 3 3 1 5
45

دانشگاه اصفهان

35 5 4829 2 2 3 1 2 4 1 1 4 4 2 5
40

دانشگاه تبريز

21 6 4928 1 2 3 1 1 4 1 2 3 2 1 4
43

دانشگاه شيراز

45 4 5002 2 1 4 1 1 5 2 1 2 3 3 6
33

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 4 4825 7924 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 2 3
17

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 4537 9576 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 4
11

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 10 4941 9747 2108 1 2 3 1 1 4 2 2 1 2 1 5
24

دانشگاه گيلان - رشت

25 6 5041 10020 1 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 4
16

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 8 4663 9381 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 5
27

دانشگاه يزد

40 6 4751 14045 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 4
11

دانشگاه بيرجند

30 5 4869 1 1 2 1 1 4 1 1 1 3 1 4
6

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 7 4672 9309 1 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 4
8

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 5 4574 13849 1 3 2 1 1 4 1 2 1 1 1 4
8

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 8 4573 13760 1 2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 4
10

دانشگاه اردکان

25 7 4617 16570 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 5 4489 18440 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 4
7

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

60 5 4445 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
9

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 6 4658 19508 1 1 3 1 1 4 1 1 1 3 1 5
13

دانشگاه تربت حيدريه

60 5 4579 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3
7

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
40 5 4589 19201 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 4
16

دانشگاه بجنورد

50 5 4669 20810 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3
10

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4
11

دانشگاه شاهد - تهران

45 3 1 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 4
10

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
12 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2
9

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
25 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
6

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 5
8