برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

70 27 5600 345 1570 2386 678 4 4 5 3 3 7 4 4 4 6 2 6
131

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 11 5402 2987 4 4 4 3 2 7 3 3 4 5 2 6
40

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
25 5 5340 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 1 4
22

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 5 5087 3 3 3 3 1 6 4 1 3 4 1 5
35

دانشگاه يزد

40 6 5052 4296 2 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 5
11

دانشگاه شيراز

35 5 5004 6102 2 2 3 1 1 7 1 2 2 3 1 5
20

دانشگاه اصفهان

40 11 4967 2691 5450 3 3 3 1 1 5 2 2 3 3 1 5
24

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 8 4934 2 2 3 1 1 5 3 2 2 3 1 4
12

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 8 4870 5254 2 2 2 1 1 6 2 1 2 4 1 5
7

دانشگاه اردکان

25 6 4854 7138 1 1 2 1 1 3 1 1 3 3 1 4
6

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

45 10 4834 7859 7505 1 2 2 1 1 4 1 1 2 3 1 4
12

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 8 4831 8412 2 2 2 1 1 5 1 1 2 1 1 3
5

دانشگاه اصفهان

شبانه
5 3 4809 2 2 3 1 1 5 1 2 2 3 1 4
3

دانشگاه گيلان - رشت

45 5 4760 7083 2 2 1 1 1 4 1 1 2 4 1 5
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 6 4759 6949 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 4
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

15 9 4741 7290 1 1 3 1 1 6 1 1 3 4 1 5
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 7 4694 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2
7

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 10 4683 9035 10862 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4
4

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
10 4 4652 10731 1 1 2 1 1 5 1 1 2 3 1 4
4

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 9 4641 8473 2 1 3 1 1 5 1 1 3 3 1 4
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 12 4627 13360 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم

40 8 4564 19587 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

70 7 4564 14849 18096 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3
5

دانشگاه بجنورد

50 15 4562 12953 16354 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3
3

دانشگاه تربت حيدريه

60 12 4562 20267 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه بيرجند

شبانه
20 3 4558 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه بيرجند

40 10 4544 10687 1 1 1 1 1 6 1 1 2 3 1 3
6

دانشگاه ياسوج

40 4 4537 2 1 2 1 1 5 1 1 3 1 1 4
5

دانشگاه شاهد - تهران

45 6 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 3
12