برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه فردوسي - مشهد

50 18 5532 1587 996 4 4 5 1 2 7 3 3 3 6 2 6
175

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 8 5420 1153 3 3 3 2 1 7 3 3 2 4 1 6
100

دانشگاه تهران

30 6 5369 1070 4 4 5 1 2 7 4 3 3 5 3 7
103

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

25 10 5368 1521 3 3 4 1 2 7 3 3 3 5 1 6
68

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

45 16 5258 1465 2293 3 3 3 1 1 7 2 3 3 4 1 6
67

دانشگاه كاشان

19 12 5251 3846 3 3 4 1 1 7 2 3 2 4 1 5
20

دانشگاه كاشان

شبانه
9 3 5251 3 2 3 1 2 8 2 3 2 4 1 5
13

دانشگاه اصفهان

70 16 5186 1989 3664 3 2 3 1 1 7 2 2 3 4 1 6
64

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
35 6 5080 3 2 4 2 1 6 3 2 2 6 1 7
14

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

80 20 5078 5570 5360 2 2 2 1 1 6 2 2 2 3 1 4
36

دانشگاه تبريز

شبانه
30 5 5075 3148 2 2 2 1 2 4 1 2 1 2 1 6
25

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 10 5073 6539 5728 2 2 2 1 1 5 2 1 2 3 1 4
33

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

40 11 5054 2691 4242 2 2 4 1 1 7 2 2 2 4 1 6
20

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 18 5047 3495 3501 2 2 3 1 1 6 2 2 2 4 1 5
23

دانشگاه تبريز

60 19 5040 2149 4541 3815 3 3 4 1 1 7 2 2 3 4 1 6
27

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
30 4 5037 3 4 4 1 1 7 3 2 4 5 1 4
10

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

60 16 5028 2979 3088 3 3 3 1 1 7 3 2 2 3 1 6
13

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 13 5007 6525 1 1 2 1 1 5 2 2 1 3 1 5
6

دانشگاه بيرجند

50 22 5005 3609 2740 3 2 3 1 1 6 2 1 3 3 1 5
76

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 16 4977 3282 3474 2 2 3 1 1 5 2 1 3 3 1 5
14

دانشگاه شيراز

75 22 4974 1400 5691 6258 3 3 4 1 1 6 2 2 3 4 1 5
45

دانشگاه بجنورد

45 16 4965 3929 5127 2 2 3 1 1 5 2 2 2 3 1 5
11

دانشگاه اروميه

45 12 4958 4610 4032 3 2 3 1 1 6 2 2 3 4 1 4
19

دانشگاه يزد

45 21 4900 2122 2225 3904 2 3 3 1 2 7 2 3 2 4 1 6
11

دانشگاه گيلان - رشت

40 10 4896 4633 2 2 2 1 1 5 1 1 2 3 1 4
22

دانشگاه اراک

40 11 4893 4194 5494 2 2 3 1 1 5 2 2 1 4 1 5
11

دانشگاه قم

85 19 4891 6668 7422 1 2 2 1 1 6 2 2 2 4 1 5
11

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 14 4876 3252 5064 5561 2 2 3 1 1 5 2 1 2 3 1 5
11

دانشگاه كردستان - سنندج

40 3 4854 1 1 2 1 1 6 2 1 2 5 1 5
17

دانشگاه شهيد چمران اهواز

60 23 4829 5757 8322 2610 2 2 3 1 1 6 2 1 2 3 1 5
29

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

60 19 4811 6602 2 1 3 1 1 6 2 1 2 4 1 5
20

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 8 4810 5056 2 1 3 1 1 7 2 1 2 3 1 4
9

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 4 4752 3 1 2 1 1 5 2 1 4 3 1 4
1

دانشگاه بيرجند

شبانه
20 11 4733 5209 11021 1 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 4
11

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 11 4724 3631 10618 2 2 2 1 1 4 1 1 1 3 1 4
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
10 6 4721 5404 6298 2 1 2 1 1 5 2 1 2 4 1 5
1

دانشگاه ملاير

35 10 4667 6830 2 2 1 1 1 4 2 1 2 2 1 5
6

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
40 10 4654 8666 9277 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 3
6

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

50 11 4631 8437 8754 2 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 4
3

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

شبانه
25 4 4629 1 1 2 1 1 3 2 1 2 3 1 4
2

دانشگاه ملاير

شبانه
35 11 4542 13517 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
50 3 4476 1 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 3
7

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 1 2 3 1 1 6 2 2 1 3 2 5
8

دانشگاه شاهد - تهران

45 4 2 2 2 1 1 6 2 2 2 2 1 6
26