برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 8 5276 1143 3 4 4 1 3 5 3 5 3 5 2 6
123

دانشگاه تهران

30 8 5431 1419 3 4 4 1 4 6 3 4 2 5 2 6
95

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

25 6 5380 2700 2 3 3 1 2 5 3 3 2 4 3 5
88

دانشگاه كاشان

21 9 5098 3177 5776 1 3 3 1 2 4 2 3 2 4 1 5
24

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 13 5308 3893 2 3 3 1 1 4 2 3 1 3 1 5
27

دانشگاه اصفهان

70 12 5105 6506 2 4 3 1 2 4 2 3 1 4 2 5
52

دانشگاه تبريز

60 18 5052 3730 7097 2 2 3 1 1 5 2 2 2 4 1 6
55

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 7 5225 3931 2 3 3 1 2 4 2 3 2 4 1 5
20

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

25 6 5285 3660 2 3 3 1 2 5 3 2 3 3 1 4
8

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

60 14 5109 4188 6019 2 3 3 1 2 5 2 3 1 4 2 6
19

دانشگاه بيرجند

50 12 5025 5093 4749 2 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1 5
42

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 5 5020 4190 1 2 4 1 1 5 2 1 2 3 1 6
12

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 17 5054 4886 5409 1 2 3 1 1 4 1 2 2 4 1 5
12

دانشگاه يزد

45 22 5016 5484 7519 2 3 2 1 2 4 1 3 2 3 1 5
15

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

40 13 4964 6322 2 3 3 1 2 5 2 2 2 3 1 6
4

دانشگاه اصفهان

شبانه
20 6 5161 5472 2 3 3 1 2 4 2 3 1 4 2 5
9

دانشگاه گيلان - رشت

40 9 5018 6385 2 3 2 1 1 4 2 3 2 3 1 6
27

دانشگاه شيراز

75 19 5057 2159 6198 7785 2 2 4 1 1 4 2 2 2 3 2 5
50

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 8 5126 7001 2 2 2 1 1 5 2 3 2 2 1 5
12

دانشگاه قم

60 17 4731 5623 10700 1 2 3 1 1 4 2 2 1 3 1 5
20

دانشگاه بجنورد

45 8 4946 6450 1 3 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4
12

دانشگاه كاشان

شبانه
9 5 4824 1 2 3 1 1 4 1 2 1 4 1 5
8

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 5 4974 6826 2 4 4 1 1 5 2 3 1 2 1 4
15

دانشگاه اراک

45 11 4949 6877 1 2 2 1 1 4 1 2 2 3 1 5
6

دانشگاه كردستان - سنندج

40 10 4918 8620 8033 2 2 3 1 1 4 2 2 1 3 1 5
20

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

50 8 4731 8876 1 3 3 1 1 5 1 2 2 2 1 5
12

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

80 16 4939 7924 1 2 3 1 1 4 2 2 1 3 1 5
23

دانشگاه تبريز

شبانه
30 5 5011 2 2 3 1 1 4 1 2 1 3 1 5
3

دانشگاه بيرجند

شبانه
10 3 4408 1 2 3 1 1 3 2 2 2 4 1 5
5

دانشگاه شهيد چمران اهواز

80 14 4874 9019 9718 2 2 3 1 1 4 1 2 1 3 1 5
19

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 7 5041 8571 1 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 4
12

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 4 4946 2 2 2 1 2 3 1 2 1 3 1 5
12

دانشگاه اروميه

45 11 4686 9709 1 2 3 1 1 4 2 2 2 3 1 4
15

دانشگاه ملاير

60 13 4755 10132 10094 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
9

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

50 12 4819 10205 11797 1 1 3 1 1 4 1 1 2 2 1 5
3

دانشگاه ملاير

شبانه
20 4 4922 12248 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 3
4

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
40 13 4647 11143 18658 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 4
5

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
50 6 4368 19508 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 5
1

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 6 4433 34931 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه شاهد - تهران

45 3 1 2 1 1 1 3 2 2 1 3 1 4
6

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

25 4 5220 1 2 3 1 1 6 3 2 3 5 2 6
19

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 3 1 4 3 2 3 5 2 4 2 5 3 5
8