برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

35 5 5798 2871 3 3 3 3 4 4 4 3 2 5 2 6
179

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 4 5136 3 3 2 1 3 4 3 3 1 4 3 6
52

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

25 5 5067 5020 3 3 3 3 4 5 3 2 1 5 2 5
76

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 3 5069 2 3 4 1 2 5 2 2 1 4 1 7
43

دانشگاه اصفهان

30 13 5004 3540 7008 1 2 2 1 2 4 2 3 2 3 2 5
48

دانشگاه شيراز

50 7 5130 4823 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 1 4
49

دانشگاه تبريز

60 11 4856 4391 12939 1 2 3 1 1 3 1 2 1 3 1 4
21

دانشگاه كاشان

21 4 4770 1 2 3 1 2 4 1 2 2 3 1 6
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 9 4967 7270 2 3 2 1 2 5 2 3 2 4 2 5
25

دانشگاه تبريز

شبانه
40 10 4788 7277 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 6 5138 7347 2 2 3 1 1 4 2 2 1 2 1 4
14

دانشگاه يزد

35 9 4883 9358 1 2 2 1 1 4 1 2 1 3 1 4
7

دانشگاه نيشابور

30 3 5194 1 1 3 1 1 5 1 1 1 4 1 5
8

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 6 4768 9366 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 4
19

دانشگاه شهيد چمران اهواز

60 5 4857 11700 1 1 3 1 1 5 2 2 1 4 1 5
24

دانشگاه بيرجند

40 5 4747 11459 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 3
11

دانشگاه گيلان - رشت

30 8 4632 10530 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 4
19

دانشگاه كردستان - سنندج

45 9 4709 10330 18370 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 4
9

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 4 4673 16890 1 1 4 1 1 4 2 1 1 3 1 4
6

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

60 4 4489 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 4
11

دانشگاه ياسوج

40 6 4756 20093 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4
12

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
40 5 4543 24561 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3
7

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
10 3 4582 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3
10

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3
12

دانشگاه تهران

30 3 4 5 5 4 7 7 4 6 4 8 5 7
46