برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 9 5354 438 1674 3 5 5 3 4 9 4 5 3 7 3 7
77

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 8 5228 1473 4312 2 3 4 2 1 7 2 2 3 5 1 6
33

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 8 4672 7363 9764 1 2 2 1 1 5 1 2 2 2 1 4
39