برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 8 4947 2558 7228 2 2 3 2 1 7 2 1 3 6 2 5
10

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
25 5 4778 9629 3 4 2 1 1 7 2 2 1 3 1 4
0

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
10 3 4283 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه گلستان - گرگان

30 3 4205 10270 1 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 4
1