برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 6 4772 1 2 2 1 1 4 2 2 1 2 1 5
4

دانشگاه كاشان

شبانه
9 3 4569 1 1 1 1 1 3 2 4 2 4 1 5
1

دانشگاه اردکان

25 3 4488 1 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 6
3