برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
7 6 6349 1288 4 5 3 2 4 8 4 5 3 5 1 5
33

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان کهکيلويه و بوير احمد
3 5 5550 869 3 4 5 1 2 6 3 3 2 3 2 6
13

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 5 5078 2 4 3 2 1 6 2 4 1 3 1 5
29

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

27 7 5073 2403 5153 3 4 3 1 1 7 2 3 2 3 1 6
15

دانشگاه اصفهان

35 9 4998 2958 3968 2 3 3 1 1 7 2 3 2 3 1 4
16

دانشگاه تهران

35 9 4959 2175 2 5 3 2 1 6 2 5 2 3 1 6
12

دانشگاه شيراز

35 6 4921 2 3 1 1 1 4 1 3 1 2 1 4
17

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 3 4906 2 3 3 1 1 6 2 2 1 1 1 4
15

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
15 5 4876 3480 2 3 2 1 1 5 2 2 1 2 1 6
5

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 5 4868 1 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1 4
7

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 8 4758 6569 10952 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 4
6

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

30 7 4751 6324 2 2 2 1 1 4 2 1 1 2 1 4
2

دانشگاه گيلان - رشت

40 8 4744 8698 8607 2 3 1 1 1 5 1 3 2 2 1 3
9

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 10 4726 9121 9452 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 4 4725 3544 2 4 2 1 1 4 2 4 1 2 1 4
4

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 6 4723 4081 2 3 2 2 1 6 1 3 1 3 1 5
0

دانشگاه تهران

35 8 4706 8969 2 4 2 1 1 5 2 3 2 2 1 4
10

دانشگاه يزد

40 9 4639 11586 11308 2 2 1 1 1 4 1 2 1 2 1 3
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 7 4614 8765 8913 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3
7

دانشگاه كردستان - سنندج

40 6 4578 18632 1 2 2 1 1 4 1 2 1 1 1 3
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 7 4558 14304 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2
5

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 3 4555 2 2 2 1 1 6 2 1 1 1 1 6
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
10 3 4538 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
10 4 4532 19093 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه اراک

50 4 4525 19349 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

65 8 4484 23175 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3
1

دانشگاه قم

90 14 4482 20126 16169 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

40 10 4465 16936 21154 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 4
1

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

50 4 4456 21762 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 6 4444 20751 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه سمنان

35 11 4439 20230 16935 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 7 4415 12770 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 8 4397 8690 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 3 4369 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
20 3 4339 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه ايلام

25 4 4321 19612 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
40 4 4277 31556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
10 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 4 2 5 3 1 3 5 2 4 3 3 1 4
6

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان البرز
4 3 1 3 4 1 1 7 3 2 4 5 1 3
1