برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان جنوبي
2 3 5819 536 3 7 3 2 4 5 4 7 4 2 3 5
45

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 4 5314 1827 2 6 3 1 1 5 2 6 1 5 2 6
53

دانشگاه تهران

38 8 4799 3090 2 4 3 1 2 4 2 4 1 2 1 4
90

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 3 4849 2 4 2 1 1 3 3 4 2 2 2 3
56

دانشگاه اصفهان

25 6 5041 5130 1 4 2 1 2 4 1 4 1 3 1 5
27

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 5 5009 4808 1 3 2 1 2 4 1 3 1 2 1 5
22

دانشگاه شيراز

30 3 4630 2 1 3 1 1 3 2 2 1 3 2 5
31

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

25 4 5014 2 3 2 1 1 3 1 3 2 2 1 4
11

دانشگاه تهران

38 4 5047 1 2 3 1 2 5 2 3 1 2 1 4
26

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 6 4791 7456 1 3 1 1 2 4 1 2 1 1 1 4
9

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 10 4762 8838 8977 16717 1 4 2 1 1 2 1 3 1 2 1 4
7

دانشگاه قم

60 8 4517 8502 15193 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4
11

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 3 4768 2 3 3 2 1 4 2 3 1 3 1 4
26

دانشگاه كاشان

20 6 4683 9549 1 2 2 1 1 3 1 3 2 2 1 4
2

دانشگاه يزد

35 6 4681 12633 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 5
3

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

30 3 4407 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 4611 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4
6

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 5 4618 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 4 4574 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2
15

دانشگاه شهيد چمران اهواز

45 4 4405 15460 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3
18

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 3 4527 16107 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 5
1

دانشگاه سمنان

40 5 4540 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3
4

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 6 4695 18397 1 2 2 1 1 3 1 3 1 2 1 3
11

دانشگاه اراک

60 4 4473 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 4 4453 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
2

دانشگاه گيلان - رشت

40 6 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2
5

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 4 1 3 3 1 1 3 1 3 3 2 1 5
19

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان يزد
4 3 3 7 6 1 5 7 4 6 2 5 4 8
10