برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
6 4 6457 465 4 7 6 1 6 5 4 7 3 6 4 7
36

دانشگاه تهران

30 10 6111 747 4 6 5 2 5 5 4 7 3 5 3 6
41

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 10 5481 906 1710 2 5 5 2 5 5 4 5 3 5 2 6
21

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

25 5 5835 1 5 2 2 3 3 2 4 1 2 1 5
11

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

22 6 5454 3322 2 3 4 1 1 5 3 5 2 5 2 6
18

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 6 5477 2788 2 4 4 1 2 5 3 4 2 4 2 4
6

دانشگاه شيراز

20 8 5101 3395 3 4 3 1 1 5 3 3 2 4 3 6
13

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 3 4863 2 3 4 1 2 5 2 4 3 3 2 5
7

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
6 5 4957 3544 2 5 4 1 2 5 2 5 1 4 2 5
4

دانشگاه ياسوج

40 5 5270 5052 2 2 3 1 1 5 3 2 2 5 1 6
4

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 7 5035 4653 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 4
4

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
8 4 4810 4068 1 6 3 1 2 5 2 5 1 2 1 4
11

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 5 4588 2 4 2 1 1 4 3 4 1 2 1 3
5

دانشگاه قم

60 16 4996 3932 6989 2 3 2 1 1 4 2 3 2 2 2 4
7

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
7 4 4983 5532 1 3 3 1 1 5 3 3 1 2 2 6
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 11 4965 8341 2 2 3 1 1 4 2 2 2 3 1 4
3

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)

36 6 4851 10926 2 2 2 1 1 4 2 2 1 3 1 4
3

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
6 5 5113 7402 1 2 3 1 1 5 2 2 2 3 1 6
2

دانشگاه سمنان

45 11 4921 8334 1 3 2 1 2 4 2 3 1 2 1 4
1

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 4 4551 7320 2 3 1 1 2 4 1 2 1 2 1 4
3

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

35 9 4676 8703 1 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 4
9

دانشگاه اردکان

25 8 4597 8605 1 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 4
2

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)

شبانه
36 7 4489 6903 16562 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 4
1

دانشگاه تهران

30 5 4822 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3
9

دانشگاه قم

60 3 4377 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 4
5

دانشگاه تهران

30 7 4793 15862 3892 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 4
4

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
40 6 4852 9452 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 5
2

دانشگاه اصفهان

30 7 4698 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3
3

دانشگاه كاشان

23 5 4575 12209 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 6 4590 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
35 8 4482 19445 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4
2

دانشگاه زنجان

35 5 4383 24899 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 4 4469 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
4

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 4 4481 27847 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4
2

دانشگاه سمنان

50 4 4540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 3 3 4 5 1 1 5 3 3 3 7 4 6
3

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

22 3 1 2 1 1 2 3 1 3 1 2 1 4
7