برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد مطهري

72 16 5289 1405 4014 4 5 5 2 1 7 4 5 2 4 2 6
37

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 12 5177 2566 2163 3941 3 3 4 1 1 6 2 2 2 4 1 5
14

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 16 5115 1191 3311 4 3 3 1 1 6 3 3 2 3 1 5
17

دانشگاه اروميه

50 13 5026 5597 3602 2 2 2 1 1 5 2 2 3 3 1 4
5

دانشگاه يزد

40 20 5011 2829 5156 3 3 3 1 1 6 3 3 2 3 1 6
6

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد

35 9 4881 3753 8178 3 2 2 1 1 6 2 1 1 3 1 4
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 6 4880 3 4 2 2 2 7 3 3 2 4 1 5
8

دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان)

34 7 4869 5316 9024 2 2 2 1 1 4 2 2 2 3 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

24 4 4798 2 3 2 2 1 6 2 2 1 1 1 5
7

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

21 6 4758 4739 5017 3 3 3 1 1 5 2 3 1 3 2 5
6

دانشگاه گنبد

30 6 4726 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 3
3

دانشگاه بزگمهر قاينات

60 12 4726 7450 8855 1 2 2 1 1 5 1 2 2 2 1 4
4

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
21 5 4654 12584 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3
4

دانشگاه كردستان - سنندج

24 7 4578 10517 2 2 2 2 1 4 1 2 2 3 1 5
6

دانشگاه بزگمهر قاينات

شبانه
10 5 4453 10138 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 3
2

دانشگاه شاهد - تهران

45 5 2 3 2 1 2 5 1 2 1 2 1 3
21