برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد مطهري

72 12 5063 3258 2 5 3 1 3 4 3 5 1 4 2 5
74

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

37 8 5186 2650 2 3 3 1 2 4 2 3 2 3 1 5
29

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 9 4888 4809 4464 2 3 3 1 2 5 2 3 2 3 2 5
25

دانشگاه يزد

40 12 4917 4992 7648 1 4 3 1 2 4 2 3 1 3 1 4
25

دانشگاه اروميه

45 9 4726 5116 7289 4996 1 4 3 1 1 4 2 3 1 3 1 5
19

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 6 5162 7122 1 3 2 1 3 4 2 4 2 2 1 4
28

دانشگاه ميبد

35 7 4869 7503 6457 1 3 2 1 1 4 1 3 1 2 1 5
10

دانشگاه گنبد

30 5 4814 1 3 2 1 1 3 2 3 1 1 1 4
8

دانشگاه بزگمهر قاينات

60 11 4759 12028 1 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 4
5

دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان)

35 8 4763 12084 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 4
9

دانشگاه كردستان - سنندج

24 4 4717 17977 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 6
17