برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

35 9 5721 654 1491 4 5 5 3 3 6 4 4 3 5 3 5
64

دانشگاه تهران

30 5 5306 4 4 5 3 3 6 3 3 3 4 2 4
13

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 5 5012 2252 2 3 4 1 2 6 2 2 2 4 2 5
21

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 3 4882 3347 3 2 2 2 1 6 2 2 1 3 1 5
12

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 5 4849 5182 2 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 4
2

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 6 4843 5194 3 2 2 1 1 5 2 2 3 4 2 4
12

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 4 4701 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 4
3

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 5 4657 2 1 2 1 1 5 1 1 1 3 1 4
4

دانشگاه تبريز

40 4 4643 10750 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
9

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 6 4590 14058 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4
3

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 4 4516 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3
6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 3 4470 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 3
3

دانشگاه اصفهان

30 5 4446 3 2 3 1 1 5 2 1 2 2 1 4
9

دانشگاه زنجان

35 4 4399 19206 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
4

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 4 4339 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه ياسوج

40 3 4335 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 4
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

50 4 4305 23542 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه گنبد

25 3 4286 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
2

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

30 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 4
4