برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

38 5 6654 317 3 6 5 2 5 6 5 6 3 6 5 7
90

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

35 4 5175 4630 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 4
60

دانشگاه تهران

30 4 4825 1 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 4
33

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 6 4817 10663 2 4 2 1 2 4 3 3 2 2 2 5
29

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 3 4612 1 2 2 1 1 5 2 1 1 3 3 5
8

دانشگاه اصفهان

35 3 4644 10331 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 2 4
25

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 3 4645 10889 1 2 2 1 2 4 1 1 2 1 2 5
10

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 4 4791 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 3
14

دانشگاه ميبد

40 4 4600 22548 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
5

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

22 3 1 2 2 1 2 6 1 2 1 3 1 5
24