برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

60 7 5258 2 3 3 1 2 4 2 2 2 3 2 5
112

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
30 3 4904 1 1 3 1 2 5 2 1 2 4 1 7
28

دانشگاه اصفهان

50 7 5113 3602 1 3 2 1 1 4 1 2 1 3 1 5
15

دانشگاه شيراز

35 3 4509 1 3 4 1 1 3 1 3 2 3 1 4
31

دانشگاه فردوسي - مشهد

60 6 4997 6215 10027 1 2 3 1 1 3 2 2 3 3 1 4
35

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

55 7 4620 14093 1 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 4
20

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

40 7 4672 12633 1 1 3 1 1 4 2 2 2 2 1 4
23

دانشگاه تبريز

شبانه
40 6 4447 10684 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
15

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 7 4702 12248 1 3 1 1 1 5 2 2 1 1 1 5
17

دانشگاه تبريز

60 9 4502 17385 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 4
19

دانشگاه يزد

50 5 4507 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 5
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 4670 16890 1 1 1 1 1 5 1 1 4 4 1 5
4

دانشگاه گلستان - گرگان

35 7 4620 15431 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 4
8

دانشگاه مراغه

40 10 4651 16963 17821 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 4
5

دانشگاه بيرجند

80 6 4588 23483 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4
3

دانشگاه كردستان - سنندج

60 4 4521 21493 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
11

دانشگاه زنجان

120 11 4538 23745 20810 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 4
9

دانشگاه ميبد

36 4 4524 20188 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4
1

دانشگاه دامغان

60 5 4441 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
6

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

120 11 4452 22461 26447 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4
3

دانشگاه ياسوج

45 5 4614 23931 1 1 3 1 1 4 1 2 2 1 1 3
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

90 4 4487 24580 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 4
6

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

180 14 4477 18673 30439 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 4
6

دانشگاه جيرفت

35 7 4409 30243 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3
1

دانشگاه زابل

40 4 4231 29523 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4
2

دانشگاه بزگمهر قاينات

60 5 4393 29117 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 3 4512 34648 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

45 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
15

دانشگاه گيلان - رشت

40 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
14

دانشگاه رازي کرمانشاه

70 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
11