برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
45 4 5008 3665 2 2 2 1 1 6 2 1 1 4 1 5
22

دانشگاه تهران

60 13 4891 6018 7349 2 1 2 1 1 4 2 1 3 3 1 5
32

دانشگاه فردوسي - مشهد

45 9 4814 7237 2 2 2 1 1 4 2 1 3 2 1 5
12

دانشگاه تبريز

60 16 4807 5666 9576 7323 2 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 5
6

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

70 8 4767 10006 2 2 1 1 1 5 2 1 2 3 1 5
10

دانشگاه اصفهان

50 11 4759 4411 8467 1 2 1 1 1 6 2 1 2 2 1 5
13

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 4 4726 8777 1 1 2 2 1 5 2 1 3 2 1 3
9

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 3 4699 1 1 2 1 1 4 1 1 1 3 1 3
5

دانشگاه ياسوج

35 5 4654 10277 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه بزگمهر قاينات

60 4 4612 24008 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
6

دانشگاه شيراز

30 8 4608 4604 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 4
11

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

80 7 4582 15397 22528 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
9

دانشگاه اروميه

50 10 4572 11340 13187 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 4
2

دانشگاه مراغه

40 6 4569 11431 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه تبريز

شبانه
40 8 4568 10184 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 7 4567 11905 1 1 2 1 1 4 1 1 3 2 1 4
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
60 3 4548 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
13

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد

40 6 4514 21939 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه كردستان - سنندج

90 10 4503 23251 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
5

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

120 17 4501 17332 18468 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه يزد

80 10 4493 12110 16622 1 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 3
10

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

40 5 4490 1 2 3 1 1 4 1 1 1 2 1 3
18

دانشگاه زنجان

150 19 4479 15712 23581 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
6

دانشگاه رازي کرمانشاه

75 3 4474 2 1 1 1 1 4 1 1 3 2 1 1
8

دانشگاه بيرجند

90 14 4468 12425 22654 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه جيرفت

25 9 4449 21410 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 3
1

دانشگاه دامغان

60 8 4438 20736 22980 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 5 4435 17342 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه گلستان - گرگان

40 3 4424 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2
6

دانشگاه لرستان - خرم آباد

40 4 4414 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3
3

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

50 4 4406 18277 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

80 12 4372 35689 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

25 6 4365 12750 1 1 2 1 1 6 1 1 2 2 1 4
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 5 4355 18047 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
10 3 4351 17881 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

100 16 4350 21615 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 4
5

دانشگاه بيرجند

شبانه
30 3 4328 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2

دانشگاه زابل

40 3 4315 22546 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
40 6 4276 25119 30510 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
2

دانشگاه زابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 3 4235 45595 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زابل

شبانه
15 3 4109 20153 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3
9