برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 4 5032 2 3 4 2 5 5 3 2 2 4 2 6
21

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 3 4474 10054 2 3 4 1 1 3 2 2 1 4 1 5
3

دانشگاه يزد

35 7 4488 15579 22284 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4
3

دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)

50 4 4482 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2