برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 5 5005 5648 2 2 3 1 1 5 1 1 3 4 1 4
40

دانشگاه اصفهان

35 6 4924 7552 2 1 1 1 1 3 2 1 3 4 1 4
29

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 7 4843 9569 9124 2 1 2 1 1 5 1 1 3 3 1 4
18

دانشگاه شيراز

20 4 4776 2 1 2 1 1 4 1 1 3 3 1 3
13

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 3 4699 2 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 5
16

دانشگاه يزد

40 7 4695 10230 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 3
6

دانشگاه تبريز

40 5 4654 10230 1 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 4
16

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 6 4649 5636 3 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 4
15

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 4 4584 15627 1 1 3 1 1 4 1 1 2 3 1 4
3

دانشگاه اروميه

45 4 4536 11682 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3
7

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

60 12 4478 17532 19430 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3
10

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
40 3 4415 31186 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

40 3 4409 21832 1 1 1 1 1 5 1 1 2 3 1 3
6

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد

21 4 4379 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه جيرفت

25 6 4367 25331 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 3 4316 12666 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 5
7

دانشگاه بيرجند

45 3 4314 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 4
2

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

30 3 4272 23692 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه تهران

40 5 4 2 2 1 1 6 2 2 3 4 1 5
35