برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 5 5039 2629 3 3 3 1 1 5 2 2 3 3 1 4
131

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
12 3 4697 1 2 2 1 2 5 1 2 2 3 2 4
43

دانشگاه اصفهان

35 5 4854 2 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1 5
43

دانشگاه تهران

38 5 4408 1 2 3 1 1 3 1 2 3 2 1 4
63

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 7 4888 10598 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3
31

دانشگاه اراک

55 5 4703 14119 1 2 2 1 1 4 1 2 2 1 1 3
6

دانشگاه يزد

35 3 4696 13491 1 1 3 1 1 3 1 1 3 2 1 3
13

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 4592 1 1 4 1 1 4 1 1 1 3 1 5
18

دانشگاه بيرجند

35 7 4536 11363 27551 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 4
10

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 3 4366 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3
7

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

45 9 4517 24737 32596 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
8

دانشگاه زابل

40 4 4459 28249 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
5

دانشگاه جيرفت

35 12 4318 33181 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 4 2 3 2 1 2 3 1 2 2 3 1 5
28

دانشگاه اروميه

45 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
16

دانشگاه تبريز

27 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
21