برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 3 5837 3 5 5 2 2 5 5 5 6 6 4 8
507

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
7 5 6447 338 3 5 5 1 3 6 5 4 4 6 3 7
192

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
3 3 5780 372 3 5 7 1 2 7 4 7 2 8 4 8
142

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
6 4 5933 3 6 5 2 4 5 4 6 4 6 3 7
154

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
8 5 5460 697 2 5 4 1 4 5 3 4 4 5 2 6
98

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
6 5 5923 950 4 5 5 2 3 5 4 4 3 6 2 8
70

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
6 5 5748 1141 1 4 4 1 2 6 2 5 3 5 1 5
71

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
6 4 5601 3 5 4 2 2 4 3 5 3 6 2 7
104

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
11 7 6203 1208 4 5 5 1 5 6 3 5 3 4 3 6
75

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
7 5 5554 1399 4 5 6 1 4 5 4 6 1 5 1 7
93

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
15 5 5978 1330 4 5 3 1 2 5 4 5 3 4 2 6
143

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
16 6 5568 1291 2 5 3 1 2 5 2 4 2 3 2 4
47

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
5 5 5922 1501 3 4 3 3 1 4 4 4 3 5 3 6
42

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 4 5723 1554 2 5 4 1 3 6 3 4 2 5 3 7
33

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
11 7 5274 1565 2 4 4 1 3 5 3 4 3 5 2 5
55

پرديس كوثر - ياسوج

بومي کهگيلويه وبويراحمد
7 5 5393 1582 3 3 3 1 2 5 4 2 2 6 2 6
45

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 4 5583 3 4 4 2 3 5 3 4 3 5 3 5
39

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
8 4 4933 1691 2 3 4 1 1 4 3 2 3 5 2 6
32

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
8 6 5569 1737 2 4 3 1 2 6 3 4 3 5 2 5
127

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
13 3 5431 1809 4 6 4 1 3 6 3 5 2 5 3 7
101

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
9 6 5402 2398 2 3 4 1 3 5 2 2 3 6 2 5
33

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
8 6 5840 2014 2 5 4 1 2 5 3 4 3 5 1 5
24

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
39 13 5472 2810 2 4 3 1 3 5 2 4 2 4 1 6
59

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 5447 4 5 4 1 4 5 3 4 2 5 3 7
40

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
10 5 5441 1406 2 3 4 1 1 5 3 3 3 6 2 7
14

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 4 5471 2114 2 3 4 1 3 5 2 4 3 5 1 5
26

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
40 19 5661 2687 1051 2 4 4 1 4 5 3 4 2 5 2 6
24

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
9 5 5728 3 4 3 1 3 4 2 4 1 5 1 6
42

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
7 3 5364 2389 3 2 5 1 1 6 3 2 1 8 2 8
32

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
23 3 5243 2451 3 4 4 1 1 5 3 5 3 5 3 6
31

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
22 6 4801 2559 1 3 3 1 1 4 2 3 2 4 2 5
49

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
22 5 5473 3741 2 4 4 1 3 5 3 4 2 5 2 6
43

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
4 3 4741 2612 2 3 6 1 1 6 2 2 3 5 2 8
59

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
48 4 4721 2615 2 3 4 1 2 5 2 3 2 2 2 5
65

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
5 4 5112 2679 3 2 4 1 1 6 2 2 2 5 1 6
11

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
17 7 5326 3413 2 4 3 1 2 4 2 3 2 4 2 5
34

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
8 5 5207 2930 2 4 3 1 2 5 2 3 4 5 3 6
23

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
9 3 5108 2896 4 3 4 2 1 6 3 2 3 6 1 7
13

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
8 4 5215 2 2 4 1 2 5 3 2 1 4 1 5
42

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
22 8 5306 3057 2 3 3 2 2 5 3 3 2 4 2 6
18

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
11 7 5347 3202 1 3 3 1 3 4 2 2 3 3 1 5
18

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
20 5 5327 1 3 4 1 2 4 2 3 2 4 2 5
34

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
11 6 5470 1855 2 3 3 1 2 6 3 2 2 5 2 7
26

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
13 4 5335 3099 2 3 3 1 3 5 2 3 2 4 2 5
27

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
55 3 4785 3200 2 4 4 1 3 3 3 4 3 5 2 5
25

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
20 11 5091 4795 2 4 3 1 3 5 3 3 2 4 2 7
11

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
6 4 5298 3719 2 4 4 1 2 5 2 3 1 2 1 6
36

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
9 6 5031 3572 1 3 3 1 2 6 1 2 3 3 1 6
13

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
7 5 5391 3341 2 2 4 1 1 5 2 2 2 4 1 6
9

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
13 6 5020 6204 2 2 4 1 2 5 2 1 3 4 1 6
21

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي البرز
18 10 5386 4803 2 3 3 1 2 5 2 4 1 3 1 6
25

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
17 5 5430 3621 2 3 3 1 4 4 1 3 1 4 2 5
10

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
12 3 5275 2 3 2 1 2 5 2 3 1 3 2 5
25

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
19 5 5557 4345 1 4 3 1 4 5 2 3 2 2 1 5
11

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
8 4 5065 3892 1 3 4 1 1 4 2 2 3 5 2 6
16

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
8 3 4342 3922 1 4 3 1 2 5 2 1 3 4 1 6
13

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
16 4 5462 2 4 3 1 1 5 2 4 2 4 2 6
9

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
60 4 5014 3973 2 3 3 1 3 4 2 4 2 5 2 4
29

پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
7 4 5014 4123 3 2 5 1 2 5 3 2 3 3 1 6
31

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
22 6 4941 1 2 2 1 3 3 1 1 1 3 1 5
13

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
8 3 5002 4125 1 1 3 1 1 5 1 2 4 5 1 7
7

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
17 6 4997 4263 1 3 4 1 2 4 1 2 2 4 1 5
27

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
13 7 5311 6919 1 3 3 1 1 5 3 2 3 5 1 6
45

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
10 4 4998 5166 2 2 2 1 2 4 3 2 1 4 1 6
21

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
17 7 5051 4527 2 2 3 1 1 4 1 2 2 4 1 5
19

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
7 4 5059 4946 3 3 3 1 1 5 2 3 3 4 1 5
7

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
3 3 4789 4512 4 2 3 1 1 4 2 3 1 3 1 5
9

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
11 9 4771 5085 1 2 4 1 1 5 1 2 3 4 1 6
15

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
8 4 5075 1 3 4 1 3 5 1 3 3 2 1 5
9

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
6 3 5029 4597 1 2 3 1 1 4 2 2 3 4 2 5
6

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
5 4 5237 2 3 3 1 2 4 1 2 1 3 1 4
8

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
6 5 5122 4817 2 4 2 1 1 5 3 3 4 4 1 5
10

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
16 4 4795 6236 2 2 3 1 1 5 2 2 2 4 1 5
4

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
32 20 5053 6485 1 3 3 1 2 4 2 3 2 3 2 5
12

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
4 4 4810 4983 2 1 4 1 1 6 1 1 3 4 1 5
6

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
22 6 5157 7844 2 3 4 1 1 3 2 4 2 3 2 5
7

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
6 3 4764 3 2 4 1 1 5 2 2 3 4 1 6
29

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
25 9 4897 8293 1 2 3 1 3 5 1 2 1 2 1 5
18

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
13 4 4940 1 3 2 1 1 4 2 2 2 2 2 5
14

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
8 6 5197 5964 1 2 3 1 1 4 2 2 3 4 1 6
8

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
9 5 5141 7097 1 1 3 1 1 4 2 1 2 3 1 6
19

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
10 8 4919 7141 2 3 2 1 1 3 2 3 2 2 1 5
10

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
9 3 4734 2 2 4 1 1 5 1 2 3 2 2 4
6

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
18 7 4873 6524 1 3 3 1 1 5 2 2 1 3 1 4
15

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
6 3 5019 6775 1 3 2 1 4 4 2 3 2 2 1 5
6

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
10 6 4897 7629 1 2 3 1 2 5 2 2 2 4 1 6
13

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
6 3 4726 6832 2 1 3 1 2 6 1 1 3 4 1 5
38

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
11 5 4924 8667 1 2 3 1 1 5 1 3 2 3 1 5
34

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 3 4601 6962 2 1 4 1 1 5 1 1 3 4 1 5
12

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
20 4 4802 7051 2 3 3 1 1 4 2 4 1 3 2 5
18

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
4 3 4868 7291 1 3 4 1 1 5 1 3 1 3 1 5
10

پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان

بومي استان زنجان
11 3 4726 7460 2 2 5 1 1 5 3 2 2 4 2 5
15

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
20 6 4869 13502 2 2 3 1 1 5 1 1 3 3 1 5
10

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
13 3 4706 8183 2 3 4 1 1 5 2 3 3 4 1 6
6

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
12 5 4476 8350 2 2 3 1 1 4 2 2 1 3 1 4
10

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
7 3 4783 8435 2 2 2 1 1 5 1 2 3 3 1 5
8

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
11 9 4664 12307 2 1 3 1 1 3 2 2 2 4 1 6
4

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
16 11 4521 13281 1 1 2 1 1 5 1 1 2 3 1 5
12

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
15 7 4887 9737 1 2 3 1 4 3 1 2 1 2 1 4
9

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
11 4 4833 1 2 4 1 1 5 2 2 2 3 2 5
10

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
12 5 4992 9094 1 1 2 1 1 6 2 1 2 5 1 6
9

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
30 9 4708 11856 1 2 3 1 1 6 1 2 3 4 1 5
8

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
11 8 4707 11514 1 2 3 1 1 4 1 2 1 3 1 5
7

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي البرز
53 6 4902 11357 2 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 5
13

پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس

بومي هرمزگان
16 4 4671 11269 1 2 3 1 1 5 1 1 2 3 1 6
12

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
5 3 4980 10767 1 2 4 1 1 4 1 1 2 3 2 5
10

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
12 6 4615 10977 2 1 3 1 3 4 2 1 1 3 1 3
5

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي استان همدان
18 3 4971 11001 1 2 3 1 1 4 1 2 1 3 1 3
12

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
13 5 4705 13604 1 1 2 1 1 5 1 2 2 2 1 5
8

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
9 3 4548 12104 1 1 3 1 1 6 1 1 1 4 1 8
10

پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس

بومي هرمزگان
12 4 4646 14002 1 2 4 1 1 5 1 1 1 3 1 7
17

پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان

بومي استان زنجان
4 3 3 5 5 2 2 5 4 4 3 5 2 6
12

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
7 3 2 2 5 1 1 5 2 2 3 6 2 6
15

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
13 3 1 2 3 1 1 3 2 2 1 4 1 6
13

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
11 3 2 1 5 1 1 5 2 2 1 4 2 6
7

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
6 3 2 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 4
11

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
32 3 1 3 4 1 3 5 3 3 1 3 1 5
12

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
3 3 2 4 4 1 3 4 2 5 1 3 2 6
5

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
11 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 5
10

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي کهگيلويه وبويراحمد
5 3 3 2 5 1 1 6 2 3 5 7 1 7
14

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
4 3 2 4 2 1 2 4 2 4 3 2 2 5
12

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
5 3 2 5 2 1 5 6 2 3 2 3 1 5
7

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
7 3 2 2 5 1 1 6 3 3 2 5 2 7
5

پرديس شهيد باهنر - شهركرد

بومي چهارمحال وبختياري
6 3 1 3 3 1 2 3 1 4 2 5 1 6
25

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
4 3 1 3 2 1 2 4 1 2 1 1 1 4
6

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
6 3 2 2 3 1 1 6 2 2 4 5 2 5
11

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
11 3 2 3 2 2 1 5 2 3 3 5 1 6
9

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
8 3 1 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4
3

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
5 3 2 3 4 1 1 4 1 2 3 3 1 5
15

پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
9 3 2 4 5 1 2 4 2 3 3 4 3 6
8

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
7 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 5
6

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
7 3 1 2 4 1 2 5 2 3 2 2 2 4
12

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
8 4 1 1 3 1 1 5 1 2 1 2 1 5
16

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
13 4 2 4 3 1 2 4 2 2 2 4 2 6
8

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
12 4 1 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 3
11

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
6 3 1 2 4 1 1 6 2 2 3 5 1 7
3

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
8 3 3 2 3 1 1 3 3 2 2 2 1 5
15

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

بومي لرستان
5 3 3 1 5 1 2 5 3 2 4 5 2 6
14

پرديس بنت الهدي صدر - رشت

بومي گيلان
6 3 2 4 3 2 1 2 2 3 2 4 2 5
34

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
12 3 2 4 3 1 2 4 3 4 1 5 1 6
14

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
3 3 2 3 2 1 2 5 2 3 2 4 2 6
4

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
3 3 2 6 4 2 4 5 3 5 4 5 2 5
12

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي استان همدان
7 3 2 2 3 1 1 5 2 2 2 3 2 4
13

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
5 3 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 4
26

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان قزوين
18 3 2 2 3 1 2 4 2 2 2 3 2 6
25

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
3 3 2 4 3 1 3 5 2 3 3 3 2 6
16

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
9 4 1 2 3 1 1 3 3 2 3 4 1 5
34