برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

25 4 4705 1 4 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3
24

دانشگاه تهران

30 4 4895 2 3 2 1 1 3 2 4 1 1 2 4
23

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)

36 3 4527 1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 5
8

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 12 4853 11129 11388 1 3 4 1 1 4 2 3 2 4 1 5
11

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد)

36 6 4725 14830 1 2 3 1 1 4 1 2 2 2 1 4
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 7 4537 12310 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3
5

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

40 7 4525 15931 1 2 3 1 1 3 1 2 1 2 1 4
2

دانشگاه شيراز

20 4 4513 16232 1 3 2 1 2 2 1 4 1 1 2 3
5

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم)

36 7 4677 15822 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3
5

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 3 4675 16291 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 1 5
3

دانشگاه گيلان - رشت

45 4 4609 21174 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
4

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

0 5 4448 24773 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

35 5 4376 27469 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

60 3 4465 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 5
7

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
45 3 4291 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
4

دانشگاه ايلام

30 3 4274 37068 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
1

مرکز آموزش عالي اقليد

40 3 4200 44717 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه)

36 4 4351 62082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه اصفهان

40 4 1 3 4 1 2 3 1 3 1 2 2 6
15

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران)

36 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه گيلان - رشت

27 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
18 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2