برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه فردوسي - مشهد

18 4 5143 3561 2 3 3 1 1 4 1 3 1 4 1 6
7

دانشگاه تبريز

22 5 4850 7115 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3
6

دانشگاه يزد

21 3 4594 1 3 3 1 1 3 1 2 3 3 1 6
2

دانشگاه بيرجند

30 5 4650 17288 1 2 2 1 1 4 2 2 1 1 1 4
1

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 3 1 4 3 1 2 3 2 3 1 3 1 6
6

دانشگاه قم

36 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2