برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني(ره)-قم

36 3 4171 1 2 1 2 1 1 1 1 1
3

موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني(ره)-قم

36 3 4208 3 2 3 1 1 1 1 1 2
6