برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 4 4465 3 3 4 1 1 1 3 1 1
63

دانشگاه گنبد

12 4 4759 67099 4 3 4 3 1 1 2 1 1
28

دانشگاه بيرجند

6 4 4596 56935 2 4 3 1 1 1 2 1 1
31

دانشگاه زابل

6 3 4295 2 3 2 1 1 1 1 1 1
21